Systemické výcviky

Systemický výcvikový program - I. ročník

Otevíráme 25. 9. 2024
Otevíráme 13. 11. 2024

Teorie systemického přístupu, systemická práce s jednotlivcem, vlastní myšlení a životní styl.

Systemický výcvikový program - II. ročník

Otevíráme 4. 12. 2024

Práce s jednotlivcem a malou skupinou, efektivita a optimalizace, systemické myšlení namísto technik.

Systemický výcvikový program - III. ročník

Otevíráme 27. 11. 2024

Práce s jednotlivcem, malou skupinou a organizací. Profesionalizace role, posílení zodpovědnosti a sebevztahu.

Systemický management - IV. a V. ročník

Otevíráme 15. 5. 2024

Práce s vlastním týmem, oddělením, divizí či firmou. Systémové zvyšování efektivity a spokojenosti.

Ucelený systém pro řízení, vedení a rozvoj lidí a společností.

Systemické výcvikové programy jsou určeny pro všechny, kdo pracují či chtějí pracovat s lidmi. Tedy např. pro investory a majitele firem, manažery a vedoucí pracovníky, personalisty, kouče a poradce, obchodníky a marketingové specialisty, trenéry a lektory, učitele a vychovatele, rodiče, terapeuty a sociální pracovníky...

Výcvik je tvořen třemi ročníky, které lze absolvovat postupně samostatně. Každý ročník obsahuje nejméně 170 hodin výuky, tréninku, sebezkušenosti a supervize ve skupině 8-10 účastníků. Výcviky probíhají v některém z osvědčených rodinných penzionů v okolí Prahy.

1.První ročník

První ročník se zaměřuje na systemické filosofie, teorie a principy. Na jejich základě přidává univerzální metodiku systemické práce s jednotlivcem a klíčové techniky pro systemickou praxi. Jedná se o základní systemické vzdělání, které je plně využitelné v každodenní praxi.

2.Druhý ročník

V rámci druhého ročníku se účastníci zaměřují na svou konkrétní aplikační oblast (managering, koučování, výchova apod.), a rozšiřují si metodiku práce s jednotlivcem o specializované postupy a principy. Osvojují si také model systemické práce s páry a malou skupinou. V tomto ročníku nastává přechod od využívání naučených technik ke skutečnému systemickému myšlení a práci s principy, na kterých systemický přístup stojí. Z pohledu seberozvoje se účastníci zaměřují na sebezodpovědnost, tj. schopnost skutečně převzít svůj život do vlastních rukou.

3.Třetí ročník

Třetí ročník je pro většinu aplikačních oblastí ročníkem posledním. Dochází zde k dokončení profesionalizace účastníků v rámci své role. Systemická práce je již plně zasazena do kontextu systému, v němž se odehrává (firma, rodina, škola...) a účastníci se ve velké míře zaměřují na sebe, svou osobnost a sebevztah.

Čtvrtý a pátý ročník

Dvouleté nadstavby se úzce zaměřují na aplikační oblasti, jejichž zvládnutí z našeho pohledu i vzhledem k požadavkům obdobných profesních organizací vyžaduje ještě větší objem znalostí, praxe a zejména supervize. Jedná se o oblasti Systemický management, Systemická terapie, Systemická supervize a Systemický přístup k sociálním systémům.

Výstupy výcvikových programů

Nejčastější přínosy a výstupy, které naši absolventi popisují vzhledem k organizaci:

Zvýšení kvalifikace k řízení lidí (na úrovni bakalářského vzdělání).

Zvýšení univerzální kvalifikace pro práci s lidmi (umět pomáhat a/nebo zasahovat všude tam, kde to organizace potřebuje).

Rozvoj manažerských, koučovských, rodičovských... dovedností v práci s podřízenými, koučovanými, dětmi (strategické rozvojové rozhovory).

Účinné dosahování výsledků a zvyšování osobní i týmové efektivity (tlak na výkon, aniž by se lidé přestali cítit bezpečně). Podpora a pomoc při plánování a zavádění jakýchkoliv změn (vytváření či vyjednávání žádoucích cílů a jejich naplňování prostřednictvím jednotlivců nebo skupin).

Optimalizace procesů v organizaci (zavádění odběratelsko-dodavatelských vztahů).

Krizové řízení (přímé řízení, práce s nedostatkem zdrojů, překonání krize). Účinné (v praxi prokazatelně funguje), etické (k člověku respektuplné) a estetické („pěkné“) řešení problémů a výzev.

Zvyšování kompetentnosti pracovníků, studentů a dětí - rozvoj jejich schopností a dovedností.

Profesionální (odborný) a lidský (osobnostní) rozvoj aktivizace zdrojů a potenciálu.

Využívání individuálního, párového nebo skupinového systemického koučování (jak ve standardních, tak v krizových situacích).

Nejčastější přínosy a výstupy, které naši absolventi popisují vzhledem k vlastnímu rozvoji:

Zvýšení si sebevědomí (sebeúcty).

Poznání se, schopnost účinně se rozvíjet a měnit sebe sama jako trvalá konkurenční výhoda.

Užitečné plánování seberozvoje a aktivní vytváření svého dalšího života.

Porozumění mezilidským vztahům a problémům a schopnost je řešit; schopnost zacházet s lidmi okolo sebe natolik účinně, že ze sebe dostanou mnohem víc, než jsme si vůbec uměli představit; efektivnější komunikace s druhými i sám se sebou.

Schopnost nebát se problémů (naopak je využívat k dalšímu rychlejšímu růstu), umět pozitivně myslet a jednat.

Zachování operativního myšlení, rozvoj myšlení systémového a strategického.

Zlepšení sebereflexe (přemýšlení o tom, co, proč a jak dělám, zda je to to nejužitečnější a co nebo jak by mohlo být užitečnější).

Zásadní rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, schopnost vybrat si ze života „to důležité“, maximální využívání vlastních možností, zvládání stresu atd.)

Certifikace

Dosaženou profesionální úroveň absolventa s mezinárodním certifikátem garantuje mezinárodní vědecká rada Institutu.

V případě Systemického koučování je výcvikový program kompatibilní s požadavky akreditačních systémů The International Coach Federation, The European Mentoring & Coaching Council a České asociace koučů.

V případě Systemické terapie je výcvikový program akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii dle standardů Evropské asociace pro psychoterapii.

Podmínkou mezinárodní certifikace je absolvování každého výcvikového a každého supervizního semestru s více jako 85% účastí, absolvování osvědčující supervize s výstupem "osvědčil/a", zpracování a obhájení předepsaných písemných prací a zvládnutí předepsaného rozsahu v reálné praxi pod supervizí.

Certifikát po třetím ročníku (resp. po pátém v případě aplikačních oblastí Terapie, Supervize a Sociální systémy) opravňuje absolventa nazývat se "systemický profesionál" a svoji práci jako "systemickou", a to i pro komerční účely.

Vzor certifikátu (aplikační oblast Systemické koučování)

Kde můžete systemiku využít

Management

Management

Kvalifikace k řízení lidí, týmů a firem

Veďte lidi k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou zodpovědnost. Buďte otevření, přímí a velmi nároční, hodně tlačte na výkon a výsledky a dosahujte jich, aniž by se lidé okolo vás přestali cítit bezpečně.

Koučování a poradenství

Koučování a poradenství

Kvalifikace k profesionálnímu koučování

Univerzální využití systemického přístupu. Rozvíjejte jednotlivce, páry a skupiny, podporujte a pomáhejte jim při dosahování vlastních i zadaných cílů nebo při řešení problémů. Rychlý, efektivní a příjemný způsob využitelný tam, kde tradiční přístupy selhávají.

Obchod a marketing

Obchod a marketing

Profesionalizace businessového myšlení a chování

Ucelený systém řízení obchodu. Vytvářejte a udržujte dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávejte potřeby zákazníků a trhu a účinně ovlivňujte vznik potřeb nových. Optimalizujte obchodní procesy. A celé to – klidně i v krizi – prodejte.

Výchova a vzdělávání

Výchova a vzdělávání

Pedagogický, andragogický a rodičovský postgraduál

Účinně a zajímavě předávejte dětem, studentům i dospělým znalosti, dovednosti, zkušenosti i principy myšlení. Představujte svět tak, aby pro ně byl srozumitelný a uměli v něm spokojeně žít. Vytvářejte s ostatními partnerské vztahy s jasně stanovenými hranicemi. Propojujte teorii s praxí.

Sebeřízení a komunikace

Sebeřízení a komunikace

Akcelerace rozvoje osobnosti

Účinně rozvíjejte a měňte sebe sama, zároveň se mějte rádi a šiřte pohodu také kolem sebe. Rozvíjejte sebeorganizaci a sebeřízení. Rozviňte aktivní přístup k životu, podpořte svou sebejistotu, nezávislost a samostatnost ve všech oblastech života.

Supervize

Supervize

Kvalifikace k profesionální systemické supervizi

Pomáhejte špičkovým profesionálům, aby byli ještě lepší. Aktivizujte jejich zdroje a potenciál a umožňujte jim, aby si nacházeli nové, užitečnější cesty a překonávali překážky. To vše i v případě, kdy nejste experty na daný profesní obor.

Terapie

Terapie

Kvalifikace k profesionální systemické terapii

Zvládněte terapeuticky sami sebe a udělejte si ve svém životě pořádek. Pomáhejte jednotlivcům, párům i rodinám s jejich osobními, vztahovými a rodinnými problémy. Doprovázejte je v těžkých životních situacích, pomáhejte překonat krize.

Sociální systémy

Sociální systémy

Účinné ovlivňování firem, organizací a rodin

Komplexní systémy si zaslouží komplexní přístup. Zvládněte transformace firem, optimalizace procesů, ladění rodinného soužití. Podporujte a akcelerujte žádoucí změny, dělejte takové zásahy, které budou mít prokazatelný a dlouhodobý efekt.

Organizace, které systemiku využívají

Deloitte
Newton university
Extima
Duhovka group
Nobilis tilia
Akademie rodičovství
SKF
JRD
St Consult
Parket Centrum
Diakonie
Laudovka
Respilon
Rocketclub

Zajímá vás výcvik nebo máte otázky?