Institut systemických studií  |   Vědecká rada   |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy  |  Kontakt

       
 

 

     
 

Výcvikové programy | Aktuálně otevřené | Výstupy | Charakteristika | Aplikační oblasti | Certifikace
         
         
         

Aktuálně otevíráme
         
    Systemický výcvikový program - I. ročník
    Zahájení: 25. ledna 2022
    Informace a podrobnosti ke stažení zde, popř. nás kontaktujte.
     
    Máte-li zájem o výcvik neveřejný, pouze pro Vaši společnost (in-house), kontaktujte nás.
     
    Systemický výcvikový program - II. ročník
    Zahájení: 16. února 2022
    Informace a podrobnosti ke stažení zde, popř. nás kontaktujte.
     
    Systemický výcvikový program - III. ročník
    Ročník aktuálně není vypsán, o vypsání budeme informovat,
    popř. nás kontaktujte.
     
 

 

 
         
         
 

Systemické výcvikové programy
         
    Programy o délce 1 - 3 roky (resp. 5 let) ve skupině do osmi účastníků se zaměřují na změnu myškení a růst osobnostních kompetencí, které se projevují výraznými změnami nejen v pracovním, ale také soukromém životě.
     
    Všechny výcviky mají společný filosoficko - teoretický základ a obecnou metodiku, a dále zvláštní speciální metodiku a praxi podle aplikační oblasti účastníků. Jsou tak vhodné pro majitele firem, vrcholová vedení, management, vedoucí, personalisty, pracovníky, kteří organizují práci a řídí další lidi. Také pro kouče a poradce, obchodníky a marketingové specialisty, učitele, trenéry a lektory, rodiče a všechnhy, kdo nějak pracují či chtějí pracovat se sebou a s druhými lidmi.
         
         
         

Výstupy výcvikových programů
         
    Nejčastější přínosy a výstupy, které naši absolventi popisují vzhledem k vlastnímu rozvoji:
         
   

»

Zvýšení si sebevědomí (sebeúcty).
   

»

Poznání se, schopnost účinně se rozvíjet a měnit sebe sama jako trvalá konkurenční výhoda.
    » Užitečné plánování seberozvoje a aktivní vytváření svého dalšího života.
    » Porozumění mezilidským vztahům a problémům a schopnost je řešit; schopnost zacházet s lidmi okolo sebe natolik účinně, že ze sebe dostanou mnohem víc, než jsme si vůbec uměli představit; efektivnější komunikace s druhými i sám se sebou.
    » Schopnost nebát se problémů (naopak je využívat k dalšímu rychlejšímu růstu), umět pozitivně myslet a jednat.
    » Zachování operativního myšlení, rozvoj myšlení systémového a strategického.
    » Zlepšení sebereflexe (přemýšlení o tom, co, proč a jak dělám, zda je to to nejužitečnější a co nebo jak by mohlo být užitečnější).
    » Zásadní rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, schopnost vybrat si ze života „to důležité“, maximální využívání vlastních možností, zvládání stresu atd.)
       
    Nejčastější přínosy a výstupy, které naši absolventi popisují vzhledem k organizaci:
       
    » Zvýšení kvalifikace k řízení lidí (na úrovni bakalářského vzdělání).
    » Zvýšení univerzální kvalifikace v rámci celofiremní praxe (umět pomáhat a/nebo zasahovat všude tam, kde to společnost potřebuje, a prakticky v čemkoliv, co společnost potřebuje).
    » Rozvoj manažerských dovedností v práci s podřízenými (strategické manažerské rozhovory).
    » Účinné dosahování výsledků (tlak na výkon, aniž by se lidé přestali cítit bezpečně). Podpora a pomoc při plánování a zavádění jakýchkoliv změn (vytváření či vyjednávání žádoucích cílů a jejich naplňování prostřednictvím jednotlivců nebo skupin).
    » Optimalizace firemních procesů (zavádění dodavatelsko-odběratelských vztahů).
    » Krizové řízení (přímé řízení, práce s nedostatkem zdrojů, překonání krize). Účinné (v praxi prokazatelně funguje), etické (k člověku respektuplné) a estetické („pěkné“) řešení problémů a výzev.
    » Zvyšování kompetentnosti pracovníků, studentů a dětí - rozvoj jejich schopností a dovedností.
    » Profesionální (odborný) a lidský (osobnostní) rozvoj pracovníků, studentů a dětí, aktivizace zdrojů a potenciálu.
    » Využívání individuálního nebo (v dalších ročnících) skupinového systemického koučování (jak ve standardních, tak v krizových situacích).
         
         
         

Obecná charakteristika výcviků
         
    Výcvik je tvořen třemi ročníky, které lze absolvovat samostatně. Absolvováním úplného systemického výcvikového programu je profesionál oprávněn svoji práci nazývat systemickou a využívat ji i komerčně.
     
    Po absolvování prvního ročníku účastníci zvládají základy systemické práce s jednotlivci, po druhém ročníku práci s malou skupinou a po třetím ročníku kompletní práci s jednotlivci a skupinami a základní orientaci v sociálních systémech (firma, rodina…). Po prvním ročníku lze program ukončit nebo pokračovat dál do ročníku druhého a třetího.
     
    První ročník je rozšířen o e-program doplňující soft-skills techniky pro zacházení
s druhými lidmi.
         
    Celý program, který je nutný k tomu, aby profesionál zvládl v plném rozsahu systemickou filosofii, teorii, metodologii a praxi, trvá tři roky a obsahuje nejméně 510 hodin ve třech samostatných ročnících po nejméně 170 hodinách.
     
    Každý ročník obsahuje čtyřměsíční výcvikový semestr (3 třídenní výcviková soustředění ve dvouměsíčních intervalech, mezi nimiž jsou dvě setkání - skupinové praxe) a šestiměsíční supervizní semestr (3 dvoudenní skupinové supervize ve dvouměsíčních intervalech).
     
    Výcvikový program probíhá v některém z prověřených a osvědčených rodinných penzionů v okolí Prahy. Pro bližší představu - v současné době většina našich výcviků probíhá v penzionu Myškův mlýn nebo podobných zařízeních. Upřesňující informace o místě konání jednotlivých soustředění jsou účastníkům rozesílány vždy cca 14 dní před konkrétním soustředěním
         
         
         
 

Supervizoři výcvikových programů
         
    Martin Chochola
    Simona Parmová
    Danica Babicová
         
    podrobnosti o supervizorech naleznete zde.
         
         

Aplikační oblasti účastníků
         
    První ročník systemických výcvikových programů je univerzální, v rámci druhého a třetího ročníku si účastníci volí aplikační oblast, kam se budou specializovat. Tomu se přizpůsobuje zaměření výcviku a praxe jednotlivých účastníků. Aplikačními oblastmi jsou:
         
    Management - Kvalifikace k řízení lidí, týmů a firem
    Veďte lidi k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, k potřebě být kompetentní a unést i značnou zodpovědnost. Buďte otevření, přímí a velmi nároční, hodně tlačte na výkon a výsledky a dosahujte jich, aniž by se lidé okolo vás přestali cítit bezpečně.
         
    Koučování a poradenství - Kvalifikace k profesionálnímu koučování
    Univerzální využití systemického přístupu. Rozvíjejte jednotlivce, páry a skupiny, podporujte a pomáhejte jim při dosahování vlastních i zadaných cílů nebo při řešení problémů. Rychlý, efektivní a příjemný způsob využitelný tam, kde tradiční přístupy selhávají.
         
    Obchod a marketing - Profesionalizace businessového myšlení a chování
    Ucelený systém řízení lidí a obchodu. Vytvářejte a udržujte dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávejte potřeby zákazníků a trhu a účinně ovlivňujte vznik potřeb nových. Optimalizujte obchodní procesy. A celé to – klidně i v krizi – prodejte.
         
    Výchova a vzdělávání - Pedagogický, andragogický a rodičovský postgraduál
    Účinně a zajímavě předávejte dětem, studentům i dospělým znalosti, dovednosti, zkušenosti i principy myšlení. Představujte svět tak, aby byl pro ostatní co nejpoužitelnější. Vytvářejte s ostatními partnerské vztahy s jasně stanovenými hranicemi. Propojujte teorii s praxí.
         
    Sebeřízení a komunikace - Akcelerace rozvoje osobnosti
    Účinně rozvíjejte a měňte sebe sama, zároveň se mějte rádi a šiřte pohodu také kolem sebe. Rozvíjejte sebeorganizaci a sebeřízení. Rozviňte aktivní přístup k životu, podpořte svou sebejistotu, nezávislost a samostatnost ve všech oblastech života.
         
         
    Institut dále příležitostně vypisuje dvouleté nadstavbové moduly (tj. čtvrtý a pátý ročník) se speciálním zaměřením:
         
    Supervize - Kvalifikace k provádění profesionální systemické supervize
    Pomáhejte špičkovým profesionálům, aby byli ještě lepší. Aktivizujte jejich zdroje a potenciál a umožňujte jim, aby si nacházeli nové, užitečnější cesty a překonávali překážky. To vše i v případě, kdy nejste experty na daný profesní obor.
         
    Terapie - Kvalifikace k provádění profesionální systemické terapie
    Zvládněte terapeuticky sami sebe a udělejte si ve svém životě pořádek. Pomáhejte jednotlivcům, párům i rodinám s jejich osobními, vztahovými a rodinnými problémy. Doprovázejte je v těžkých životních situacích, pomáhejte překonat krize.
         
    Sociální systémy - Účinné ovlivňování firem, organizací a rodin
    Komplexní systémy si zaslouží komplexní přístup. Zvládněte transformace firem, optimalizace procesů, ladění rodinného soužití. Podporujte a akcelerujte žádoucí změny, dělejte takové zásahy, které budou mít prokazatelný a dlouhodobý/span>
         
         
         

Certifikace
         
    Dosaženou profesionální úroveň absolventa s mezinárodním certifikátem garantuje mezinárodní vědecká rada Institutu.
         
    Podmínkou mezinárodní certifikace je absolvování každého výcvikového a každého supervizního semestru s více jako 85% účastí, absolvování osvědčující supervize s výstupem "osvědčil/a", zpracování a obhájení předepsaných písemných prací a prokázat zvládnutí předepsaného rozsahu v reálné praxi pod supervizí. 
         
    Certifikát po prvním a druhém ročníku opravňuje absilventa nazývat se "systemický profesionál ve výcviku". Certifikát po třetím ročníku, resp. za celý komplexní výcvik, opravňuje absolventa nazývat se "systemický profesionál" a svoji práci jako "systemickou", a to i pro komerční účely.
         
    Vzor certifikátu (aplikační oblast Systemické koučování):
         
   
            (vzor certifikátu od roku 2010)                   (vzor certiifikátu do roku 2010)    
     
         
         

 

 

Nahoru
         
         
Institut systemických studií