Základní informace  |  Vědecká rada  |  Členové institutu  |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy

 
     
         
                         
   

Systemický přístup, konstruktivismus a interdisciplinarita

    Kontakt »  
    ve vzdelávání, VŠ didaktice, poradenství, terapii, sociální práci, podnikání a managementu          
                     

ISS  
   

Institut systemických studií | Systemický přístup          
              Poběžovická 1481/21  
   

Teorie 

      148 00 Praha 4  
                 
      Systemicky zaměření pedagogové, poradci, podnikatelé a manažeři, terapeuti       E: info@isystemic.eu  
      a supervizoři vycházejí z autonomie osoby hledající radu či pomoc a vnímají ji jako          
      „experta na sebe sama“. Přitom individuální prožívání jedinců chápou jako subjektivní    

Petr Parma  
      zpracování zkušeností plynoucích z jejich životní historie; z afektivních a kognitivních       ředitel institutu  
      zkušeností vztahů. Systemická praxe se zaměřuje na to, jak členové sociálních          
      systémů - pomocí jednání a jazyka – skutečnosti vytvářejí a jak tyto skutečnosti -       E: study@isystemic.eu  
      pomocí specifických vzorců a interakčních procesů - udržují. Intra- a interindividuální          
      problémy jsou rekonstruovány na úrovni vzorců komunikace a vztahových struktur          
      sociálních systémů (problémový systém, kontextualizace). Intervence, které          
      na tyto vzorce příznivě působí, vyvolávají změny a přispívají k řešení problémů. Může          
      jít o podněcování a aktualizaci existujících kognitivních a interakčních struktur,          
      o překonání problematických vzorců nebo o podporu vývoje.          
                 
      V oblasti terapie a poradenství se systemická praxe orientuje na žádost klientů          
      (zákazníků, kteří v zásadě vědí, co chtějí); zříká se normativních cílů a patologizování.          
      V rámci opatření sociální péče a sociální pedagogiky se systemická praxe napojuje          
      na zdroje zúčastněných, aby doprovázela stavy, v nichž je eticky oprávněné převzít     Partneři »  
      za osobu dočasně odpovědnost.          
           

Institut  
      Systemická terapie není - v souladu se svými teoretickými východisky - zacílena       systemického koučování  
      na diagnostické vypátrání problémů, na jejich klasifikaci ani na jejich kauzální změny.          
      Spíše se pokouší v dialogu s klienty rozvíjet popisy, které rozšiřují možnosti všech     Česká  
      zúčastněných v oblasti vnímání, myšlení a jednání. Hledá tedy podmínky, s jejichž       systemická společnost  
      pomocí mohou klienti aktivovat své zdroje, aby mohli v rámci sebeorganizace dospět          
      ke svým cílům.     Extima CZ  
                 
   

Praxe

   

Petr Parma  
   

 

           
      Metodické postupy          
      Ústředním pracovním prostředkem systemické praxe je otevřený dialog. Vůči klientům          
      se snažíme o postoj respektu, nepředpojatosti, zájmu a ocenění dosavadních životních          
      strategií. Těmto východiskům spolupráce pomáhajícího a pomoc hledajícího je          
      podřízena momentální volba pracovních prostředků a strategií jednání. K systemické          
      metodice lze započítat celé spektrum instrumentária, vzniklého v uplynulých čtyřiceti          
      letech rodinné terapie a systemické terapie. K ní například patří cirkulární          
      a konstruktivní otázky, sebereflexivní dialog, uplatnění týmu pozorovatelů a týmové          
      reflexe, práce se sousoším rodiny ve všech jejích formách, užití „předpisů“,          
      závěrečné intervence, rituálů, externalizace, metafory, jako „nově napsané“ životní     Konference »  
      historie. Systemická praxe může nadto zcela využít inventáře terapeutických          
      a poradenských způsobů jednání, které byly vypracovány jinými přístupy.     Nové myšlení v podnikání  
           

 

a managementu  
      Oblasti užití          
      Systemické jednání nachází své použití v práci s jedinci, páry, rodinami, skupinami     O sexualitě  
      a institucemi jak v klinické oblasti, tak i v ostatních profesních oblastech, jako je       a lidských vztazích  
      poradenství, supervize, doškolování a postgraduální vzdělávání, rozvoj organizace          
      a poradenství organizacím.          
                 
      Vzdělávání          
      Vzdělání v systemické terapii, poradenství, koučování a supervizi zahrnuje nabytí          
      teoretických a praktických poznatků, reflexi pozadí vlastní životní historie a kontextu          
      profese. Systemické vzdělání vnímá sebe sama jako interdisciplinární; snaží se          
      o rozvíjení integrující perspektivy, navazující na práci různých profesních skupin          
      v tom kterém jejich pracovním poli.          
                 
   

Systemická supervize          
                 
      Supervize je profesionální postup pozorování a reflexe profesní nebo institucionální          
      praxe a postgraduálního vzdělávání.          
                 
      Systemická supervize je založena na rozdílných systemických přístupech z různých vědeckých disciplín, které – každá ze svého hlediska - zobrazují obecné paradigma a nepředstavují žádnou v sobě uzavřenou teorii.          
                 
      Poznatek je chápán jako závislý na pozorujícím systému a jako rekurzívní proces kognice, emoce, komunikace a jednání. Konsenzualita nahrazuje pojem objektivity; v popředí stojí průchodnost (viabilita) a užitečnost. Tato kritéria popisují rekurzivní proces hledání jako společně utvářený akt komunikace, který může systémy podnítit k vhodnému rozšíření jejich možností. Je dávána přednost konceptům multifaktoriálních souvislostí vzniku před myšlením lineární kauzality.          
                 
      Systemická supervize se zabývá množstvím vzájemně působících vazeb v komplexních systémech. Je zaměřena na interakce, vzorce a procesy v kontextu profese. Institucionální a individuální problémy jsou (re)konstruovány a kontextualizovány na úrovni komunikačních vzorců a vztahových struktur sociálních systémů. Lidé jsou v systemických přístupech vnímáni jako autonomní a odpovědní za sebe sama. Systemická supervize respektuje chování jako nepředpověditelné, nekontrolovatelné, jež není libovolně měnitelné.          
                 
      Systemická supervize podněcuje zaujetí vnější perspektivy ve vztahu k institucionálním a individuálním otázkám a porovnáním více úhlů pohledu vytváří multiperspektivitu. „Pohled z vnějšku“ účastníkům umožňuje popsat pravidla hry a možné cíle dění a usnadňuje rozhodnutí o tom, které struktury a komunikační příspěvky se mají změnit a které mají zůstat zachovány. Místo stále preciznějšího pochopení „objektů poznání“ vystupují do popředí poznávající osoby se svými specifickými zdroji a rozlišeními.          
                 
      Systemická supervize vnímá supervidované jako „experty na sebe sama“. Orientuje se na jejich otázky, využívá a aktivuje jejich zdroje a tím tvoří podmínky pro rozvoj nových možností jednání.          
                 
      Také využívá historickým vývojem navýšené významové různorodosti supervize, jako např. kontroly, inspekce, zajištění kvality, zprostředkování vědění, pomoci, přizpůsobení, a současně ji překonává tím, že ji činí transparentní, že diskutuje o její smysluplnosti a v určitých případech ji zpochybňuje.          
                 
      Systemická supervize se jednak vztahuje k žádosti, jednak se orientuje na proces. Procesní orientace je chápána jako cirkulární proces, v němž jak supervizor, tak supervidovaný tvoří nové významy a podněcují nové jednání. V rámci vyjasnění žádosti jsou probírána různá explicitní a implicitní, institucionální a individuální očekávání, jsou diskutovány rozdíly mezi nimi a jejich význam. K tomu dochází jednak koncentrovaně na začátku supervize, jednak průběžně během supervizního dění. Konkrétní žádost o supervizi je mezi supervizorem a supervidovaným vzájemně dojednána v dialogickém procesu.          
                 
      Postoj, respektive chování supervizora se orientuje na principy neutrality, stranění všem stranám, plurality, vnímavosti ke kontextu a gender perspektivy. Supervizní postupy charakterizuje jak respekt vůči zúčastněným osobám, tak pohotovost ke zpochybnění ideových vodítek jednání.          
                 
      K metodám systemické supervize patří hlavně ty metody, které podporují společný proces, zvláště vyjasňování kontextu, cirkulární, na zdroje a na řešení orientované otázky, komentáře, reflektování, práce s metaforami, skulpturami, organigramy, genogramy, figurální zobrazení, stejně jako užití časových os a řečových rituálů.          
                 
      Systemickou supervizi používáme v různých kontextech, například v klinické oblasti (psychoterapie, psychiatrie, psychosomatika, léčba závislostí atd.), v psychosociální oblasti (manželské, rodinné, psychologické poradny, střediska pro mládež atd.), ve školství (školy, vzdělávání dospělých) a v podnikatelských společnostech a organizace (supervize managementu, koučování, supervize organizace atd.).          
                 
      Supervidováni jsou jedinci, skupiny a týmy. Obsahově a formálně se rozlišuje případová supervize a týmový a koncepční rozvoj. Supervize může také probíhat ve formě živé supervize nebo konzultace.          
                 
                             
           

 
   

nahoru      
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

 Licence Creative Commons
Systemický přístup v pomáhajících profesích, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko